hu

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. Az Adatkezelő személye és adatai

Az Adatkezelő adatai:

Név: Moltoperation Ltd.
Székhely: International House 24 Holborn Viaduct, City Of London, London, England, EC1A 2BN
Adószám: 623 26753 21326A
Cégjegyzékszám: 11109707
Telefon: +447985505061
Központi email: [email protected]
Cégjegyzékét vezeti: Companies House
Adatvédelemmel/adatkezeléssel kapcsolatos elérhetőségei:
e-mail: [email protected];
telefon +447985505061
Adatkezelési tisztviselő elérhetősége: [email protected]

 

(a továbbiakban: Adatkezelő).

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Amazon Web Services (AWS)
Székhely: William Way, Associate General Counsel, Privacy, Amazon.com, Inc., 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA
e-mail: [email protected]

 

 1. Fogalom meghatározás

A jelen Adatkezelési Szabályzat az adatvédelem alapvető fogalmait azoknak a hatályos egyesült királyságbéli jogszabályokban, így különösen Data Protection Act 2018-ban (DPA 2018) és a General Data Protection Regulation (GDPR) Egyesült Királyságban hatályos rendelkezéseinek (a továbbiakban: Info tv.) meghatározott jelentésével egyezően, az alábbiak szerint alkalmazza:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel;

Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok ;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

III. Az Adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő által a nonmono.dating Weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) nyújtott online társkereső szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) körében a regisztráló természetes személyek (a továbbiakban: Tagok) által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli.

A jelen Adatkezelési tájékoztató előírásai kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, mivel az info. tv. rendelkezéseivel összhangban a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők, éppen ezért jelen Adatkezelési Szabályzat kizárólag a Weboldalon regisztráló természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a látogatók, illetve Tagok nem nyilvánosságra szánt, hanem az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmére vonatkozik. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az nem tartozik az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége körébe.

Érintett garanciális jogai

Mindenkinek joga van arra, hogy

a.) az adatairól, az adatkezelésről tájékoztatást (az Érintett hozzáférési joga) kapjon,

b.) az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: (a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy (d) az Érintett jogszerűen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

c.) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

d.) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

e.) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse, vagy töröltethesse késedelem nélkül (az elfeledtetéshez való jog). Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről;

f.) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés során, automatizált adatkezelés esetén a rá vonatkozó, általa a Moltoperation Ltd. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait;

g.) ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve a GDPR 22. cikkében meghatározott körülmények esetén (automatizált döntéshozatal);

h.) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az Érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az Érintett, jogainak megsértése esetén, Adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben Adatkezelő felel adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 1. Az adatkezelés jogalapja, célja, köre, ideje a kezelt adat típusa szerint

a.) Az online társkereső Szolgáltatás nyújtásának céljából kezelt adatok

a.1.) Az Adatkezelés céljának meghatározása

Ez az adatkezelési cél magában foglalja a következőket:

 • A Szolgáltatás funkcióinak biztosítása a Tagok számára: regisztráció, adatlapok megtekintése, kapcsolatok kezelése, keresés, üzenetek kezelése, csevegés, adatok és beállítások módosítása, regisztráció szüneteltetése vagy törlése, videó és fényképek feltöltése, értesítési beállítások kezelése;
 • Ügyfélszolgálati feladatok ellátása illetve panaszkezelés a társkereső szolgáltatással kapcsolatban a Tagok számára;
 • Adatok esetleges statisztikai célra történő felhasználása anonimizáltan;
 • Profilalkotás a társkereső Szolgáltatással kapcsolatosan, amivel a Tag számára olyan más Tagok kerülnek ajánlásra, akik őt érdekelhetik. A Profilalkotás során használt algoritmus az életkort, a várost és a közös jellemzőket veszi figyelembe;
 • Rendszerüzenetek és tájékoztató üzenetek eljuttatása a Tagok e-mail címére a társkereső Szolgáltatással kapcsolatosan: módosult az ÁSZF, módosult az adatkezelési szabályzat, moderálási tájékoztatás, új adatlap megtekintés, új kedvelés, új üzenet, új kapcsolatok, új Tagok, ajánlott Tagok, új funkciók és hibajavítások, új kacsintás; lejáró előfizetés, új esemény, értesítés egyéb szolgáltatások és termékek elérhetőségéről
 • A Tagok külön visszavonhatják hozzájárulásukat az adatlapjuk (így az ott közzétett adatok) adott Tag számára való megtekintéséhez (Letiltás funkció).

 

 

a.2.) A kezelt adatok köre

„Kötelező” személyes adatok:

 • E-mail cím. Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a Taggal: tájékoztató üzenetek és értesítések küldése; Belépéshez szükséges azonosító.
 • Jelszó (csak a HASH érték tárolódik). Az adatkezelés célja: A Tagi fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
 • Felhasználónév. Az adatkezelés célja: Tag adatlapján megjelenő adat a társkereső Szolgáltatás nyújtásához, a tájékoztató üzenetek megszólításához.
 • Születési dátum (év, hónap, nap). Az adatkezelés célja: Tag életkorának meghatározása a megfelelő keresésekben való megjelenítéshez. A 18. életévüket be nem töltött regisztráló személyek kiszűrése.
 • Tartózkodási hely. Az adatkezelés célja: Az ésszerűen elérhetetlen távolságban lévő felhasználók kizárása a keresésből, a keresés optimalizálása.
 • Beszélt nyelvek. Az adatkezelés célja: Tagoknak tudniuk kell, hogy képesek lesznek-e egymással kommunikálni.
 • “Rólam” (bemutatkozó). Az adatkezelés célja: Tag bemutatkozása saját szavaival. Célja, hogy a potenciális partnerek minél valósabb képet kaphassanak egymásról.

“Opcionális” személyes adatok:

 • Keresztnév. Az adatkezelés célja: A Tag adatlapján megjelenő adat, meghatározza, hogyan szólítsák a Tagot más Tagok egy beszélgetés során.
 • Személyes fénykép. Az adatkezelés célja: A Tag adatlapján megjelenő adatok a társkereső Szolgáltatás nyújtásához.

„Kötelező” különleges adat:

 • Profil típusa (neme és/vagy párban keres-e társat), Az adatkezelés célja: A társkereső Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen, hogy tudjuk a Tag nemét, és azt, hogy milyen nemű társat keres. Megjelenik a Tag Adatlapján is.
 • Milyen nemű partnert keres. Az adatkezelés célja: A társkereső Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen, hogy tudjuk a Tag nemét, és azt, hogy milyen nemű társat keres. Megjelenik a Tag Adatlapján is.
 • Milyen célból keres párt. Az adatkezelés célja: Tagoknak tudniuk kell, hasonló szándékkal keresnek-e partnert a későbbi félreértések elkerülése érdekében.
 • Ezekre vagyok nyitott. Az adatkezelés célja: Tag megadhatja, milyen preferenciákkal keres partnert és milyen megkereséseket nem szeretne kapni.

“Opcionális” különleges adat:

 • Szexuális identitás. Az adatkezelés célja: A társkereső Szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen, hogy tudjuk a Tag nemét, szexuális beállítottságát és azt, hogy milyen nemű illetve szexuális identitású társat keres. Megjelenik a Tag Adatlapján is.
 • A keresett személy életkora. Az adatkezelés célja: Tag preferenciájától eltérő életkorú partnerek kiszűrése a keresésből.
 • A keresett személy leírása. Az adatkezelés célja: Tag leírhatja személyes preferenciáit a keresett partnereket illetően a minél több információn és egyezésen alapuló partnerkeresés érdekében.
 • Családi állapot, együttélés. Az adatkezelés célja: A Tag adatlapján megjelenő adatok a társkereső Szolgáltatás nyújtásához.
 • Az adatkezelés célja: A Tag adatlapján megjelenő adatok a társkereső Szolgáltatás nyújtásához, a Tag preferenciáinak nem megfelelő felhasználók kiszűrésének céljából.
 • Magasság. Az adatkezelés célja: A Tag adatlapján megjelenő adatok a társkereső Szolgáltatás nyújtásához a Tag preferenciáinak nem megfelelő felhasználók kiszűrésének céljából.
 • Súly. Az adatkezelés célja: A Tag adatlapján megjelenő adatok a társkereső Szolgáltatás nyújtásához a Tag preferenciáinak nem megfelelő felhasználók kiszűrésének céljából.
 • Dohányzási szokások. Az adatkezelés célja: A Tag adatlapján megjelenő adatok a társkereső Szolgáltatás nyújtásához a Tag preferenciáinak nem megfelelő felhasználók kiszűrésének céljából.
 • Italfogyasztási szokások. Az adatkezelés célja: A Tag adatlapján megjelenő adatok a társkereső Szolgáltatás nyújtásához a Tag preferenciáinak nem megfelelő felhasználók kiszűrésének céljából.
 • Etnikum: A Tag adatlapján megjelenő adatok a társkereső Szolgáltatás nyújtásához a Tag preferenciáinak nem megfelelő felhasználók kiszűrésének céljából.
 • 420-barátság. Az adatkezelés célja: A Tag adatlapján megjelenő adatok a társkereső Szolgáltatás nyújtásához a Tag preferenciáinak nem megfelelő felhasználók kiszűrésének céljából. (A kérdés nem a Tag szokásaira vonatkozik, hanem azt a kérdést deríti fel, hogy elfogadja-e mások fogyasztási szokásait.)
 • A kapcsolat hossza. Az adatkezelés célja: A párként regisztráló Tag beállíthatja a jelenlegi kapcsolatának komolyságára távolról utaló kapcsolati hossz mezőt a potenciális partnerek tájékoztatása érdekében.

 

„Kötelező” technikai adat:

 • IP cím. Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtásához.
 • Süti (cookie) azonosító. Az adatkezelés célja: Állapotmegőrzés és további szolgáltatások használatához (Google).
 • Weboldalra való belépés időpontja. Az adatkezelés célja: Az Online állapot megjelenítéséhez;
 • Regisztráció időpontja. Az adatkezelés célja: Az ÁSzF elfogadásának és az oldalon való regisztrációnak a dokumentálása.
 • Moderálás időpontja. Az adatkezelés célja: Információ a moderátor számára.
 • Technikai állapot (látható, rejtett, aktivált, online, letiltott). Az adatkezelés célja: Láthatóság az oldalon; az adatlapon megjelenő státusz frissítése.
 • Tag azonosító (rendszer által generált). Az adatkezelés célja: A Taghoz kapcsolódó adatbázis rekord beazonosítása.
 • Böngésző és az operációs rendszer típusa és verziója (User Agent HTTP Header alapján). Az adatkezelés célja: Anonim statisztika; ügyfélszolgálati bejelentés esetén a probléma megoldásához tartalmazhat információkat.
 • Adatlap népszerűsége. Az adatkezelés célja: Származtatott érték a megtekintések száma, kedvelések száma és az üzenetek száma alapján.

a.3.) Az Adatkezelés jogalapja

A Tagsághoz kapcsolódó adatkezelés, a Tag önkéntes külön kifejezett hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az info tv. 5. § (1) bekezdése). Bár azt az Adatkezelő nem kényszeríti ki, ám ha a Tag nem adja meg vagy nem teljes körűen adja meg az ehhez szükséges személyes illetve különleges adatokat, a Weboldal összes szolgáltatása, illetve a Weboldal egyes szolgáltatásai nem lesznek elérhetők a részére.

A rendszerüzenetek és tájékoztató üzenetek eljuttatása a Tag jogos érdekén alapul, ugyanis a Weboldal ezen értesítő üzenetekkel támogatja a sikeres pártalálást.

a.4.) Az Adatkezelés és az Adattárolás időtartama

Hogyan vonható vissza a hozzájárulás? Az adatkezelés céljának megvalósulásáig tart a Tag adatkezelése, azaz amíg a Tag vissza nem vonja a hozzájárulását.

A hozzájárulás visszavonása, azaz a tagság megszüntetése történhet a Tag saját maga által kezdeményezett törlésével vagy kérheti ezt az ügyfélszolgálati oldalon keresztül. A tagság megszüntetését a Tag megteheti maga is a Weboldalon, bejelentkezés után a "Profil szerkesztése” menüpontra kattintva és ott az oldal legalján található “Profil törlése” gombra kattintva, illetve a tagság törlését kérheti a Szolgáltatótól az ügyfélszolgálati oldalon keresztül is.

A tájékoztató üzenetekről való leiratkozás történhet a kiküldött üzenetek láblécén található leiratkozás linkre kattintva, majd a böngészőben megjelenő Weboldalon, bejelentkezés után a Profil menü → Levelezési beállítások megfelelő soránál (alap, fénykép, ajándékok, üzenetek, blogok, események, fórum, barátok, csoportok, hírfolyam, Skmobile App) az értesítés kikapcsolásával a pipa eltüntetésével vagy az e-mail küldés letiltásával (legalsó opció), illetve a Weboldalon, bejelentkezés után a Profil menü → Levelezési beállítások menüpontban a megfelelő sornál található pipa eltüntetésével.

A hírlevélküldésről ugyanezen menüpont “Általános” menüpontjában lehet leiratkozni.

Az adatlap láthatósági beállításai ugyanezen menüpont “Adatvédelem” fülén érhetőek el.

 Letilthatók külön Tagok a profiljuk megnyitását követően a “Több” menüpontra kattintva és ott a “Letiltás” opciót választva.

a.5.) Érintettek köre

A Weboldalon regisztráló valamennyi Tag.

b.) Ügyfélkapcsolat és panaszkezelés céljából kezelt adatok

b.1.) Az Adatkezelés céljának meghatározása

A kommunikáció célja lehet: panasz bejelentés, szolgáltatással kapcsolatos kérdés vagy észrevétel, technikai probléma.

b.2.) A kezelt adatok köre

Kötelező személyes adat

 • E-mail cím. Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás és válasz üzenet küldése
 • Megkeresés témája, megkeresés tárgya, megkeresés leírása. Az adatkezelés célja: Az ügyfélszolgálati bejelentés értelmezéséhez

Kötelező technikai adat

 • IP cím. Az adatkezelés célja: Technikai művelet végrehajtásához
 • Bejelentés időpontja. Az adatkezelés célja: A válaszadás sorrendje a bejelentés ideje szerint van kezelve
 • Böngésző és az operációs rendszer típusa és verziója (User Agent HTTP Header alapján). Az adatkezelés célja: ügyfélszolgálati bejelentés esetén a probléma megoldásához tartalmazhat információkat
 • Technikai állapot. Az adatkezelés célja: Az ügyfélszolgálati bejelentés kezeléséhez: kezet illetve kezeletlen

b.3.) Az adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése. Az Érintett köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjunk az üzenetre válaszolni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni.

b.4.) Az Adatkezelés és az Adattárolás időtartama, hogyan vonható vissza a hozzájárulás?

Az ügyfélszolgálati bejelentési adatok, 1 évig kerülnek megőrzése. A Tag bármikor kérheti a bejelentéshez kapcsolódó adatok törlését az ügyfélszolgálati oldalon keresztül.

b.5.) Érintettek köre

A Weboldalon az ügyfélszolgálati felületen bejelentést tevő Tag.

c.) Társkereséssel kapcsolatos, elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozás céljából kezelt adatok

c.1.) Az Adatkezelés céljának meghatározása

Társkereséssel kapcsolatos, elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozás célú adatkezelés, ami a Szolgáltató partnereinek rendezvényeiről, eseményeiről és termékeiről való tájékoztatást jelenti hírlevél (e-mail) formájában.

Társkeresési szolgáltatásokkal kapcsolatos kiemelt ajánlatokat és híreket fog kapni e-mailben akkor, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárult. Amikor Ön regisztrál nálunk, meg fogjuk kérdezni, hogy szeretne-e marketing kommunikációt kapni és Ön bármikor megváltoztathatja a marketinges preferenciáit, online, telefonon vagy az Önnek általunk küldött e-mail kommunikációban található ’leiratkozás’ linkre kattintással. Ebben az esetben nem fogunk több marketing emailt küldeni Önnek.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §- hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a hozzájáruláskor megadott elérhetőségein megkeresse. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

c.2.) A kezelt adatok köre

Kötelező személyes adat

 • E-mail cím, keresztnév. Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás és válasz üzenet küldése megszólítással.
 • Feliratkozás dátuma. Az adatkezelés célja: Mikortól él a feliratkozása.

c.3.) Az adatkezelés jogalapja

Azérintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenységalapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

"A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át."

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

c.4.) Az Adatkezelés és az Adattárolás időtartama, hogyan vonható vissza a hozzájárulás?

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés (regisztrált fiókhoz tartozó hozzájárulás esetén, az adatokat, nem csak a feliratkozás tényét töröljük, hogy több hírlevelet ne kapjon.) A hírlevélről való leiratkozás történhet a kiküldött üzenetek láblécén található leiratkozás linkre kattintva, illetve a leiratkozás kérhető az ügyfélszolgálati oldalon keresztül is.

c.5.) Érintettek köre

A Weboldalon, az elektronikus direkt marketing kommunikációra feliratkozó valamennyi Érintett.

 1. Adatkezelési és adatbiztonsági irányelvek

a.) Az Adatkezelő, valamint a tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

b.) Amikor a Tagok a Weboldalon tartózkodnak, általában megtehetik ezt anélkül, hogy fel kellene fedniük saját kilétüket, vagy bármilyen személyes jellegű adatot kellene megadniuk. A név és e-mail cím megadásánál a Tagoknak lehetőségük van arra, hogy ne a valódi nevüket, hanem fedőnevet használjanak.

Az Adatkezelő a Tag bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé (adatkezelési nyilatkozat), amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Az Adatkezelő ezen felül felhívja a Tag figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Az Érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

c.) Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített alapelveket, garanciális szabályokat és korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az Érintettet annak igénye szerint, e-mailben tájékoztatja.

d.) Általános elv, hogy minden olyan esetben, amikor az Adatkezelő személyes adatokat kér a látogatóitól vagy a Tagjaitól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után azok szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Ám ha valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni.

Az Adatkezelő minden esetben feltünteti, hogy a regisztráció során mely adatokat, milyen célból és feltételek mellett kéri "kötelező" jelleggel megadni. A „kötelező” kifejezés nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy ezek olyan mezők, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció nem zárulhat sikerrel, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

Ugyanakkor az Adatkezelő semmilyen módon és formában nem érvényesít hátrányos intézkedést/megkülönböztetést az olyan Taggal szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik személyt, akiknek adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ezen kötelezettségei teljesítésére.

Bár a Moltoperation Ltd. nem kínál 18 éven aluli személyek számára szánt szolgáltatást, ezúton kifejezetten is kijelenti, hogy nem gyűjt és nem kezel 18 éven aluli személyekről személyes adatokat.

e.) Az Adatkezelő kezelésében lévő adatok megismerésére az Adatkezelő valamennyi tagja, vezető tisztségviselője és (amennyiben van ilyen) munkavállalója jogosult. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről.

f.) Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Tagok által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok biztonságát - mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során.

g.) Az Adatkezelő biztosítja, hogy a Tagok elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját személyes adataikat azokon a kommunikációs csatornákon keresztül és ugyanolyan lehetőségek biztosításával, melyek révén a személyes adataikat korábban a rendelkezésünkre bocsátották.

Az Érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

h.) Ha bármelyik Tag azt kéri az Adatkezelőtől, hogy a Tag személyes adatait az Adatkezelő törölje ki saját rendszeréből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe venni azt a Szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt a kérést az Adatkezelő haladéktalanul teljesíti.

i.) Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a Tagot tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtilthassa.

j.) Az Adatkezelő a Tag/látogató által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a Tagtól származó, vagy a hatályos jogszabályokból eredő felhatalmazás nélkül nem adja át harmadik fél részére. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésére álló információkat.

k.) Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt (profilalkotás) alkalmazhat az esetleges kedvezményes előfizetési ajánlatok kidolgozása során. A kedvezményes csomag felajánlása a regisztráció, az előző előfizetés lejárata óta eltelt idő és a Tag neme alapján történhet.

VII. Fenti keretek között az Adatkezelő által az adatgyűjtés során alkalmazott szabályok

a.) A Tagok egyedi elérésére alkalmas adatok

Az Adatkezelő a Tagok egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a Tag által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a Tag előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

b.) A Tagok fizikai elérésére alkalmas adatok

Az Adatkezelő az Adatokat kizárólag a Tag által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adja át.

c.) Nyilvános kommunikációs lehetőségek

A Szolgáltatás részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például fórumok) minden Tag saját felelősségére veszi igénybe.

A különböző hozzászólások szerzői joga adott Tagot illeti, ugyanakkor az Adatkezelőnek joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők, és kizárólag az Adatkezelő írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.

A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak. A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő Tagok egyedi elérésére alkalmas adatokat az Adatkezelő maximális körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adja át.

d.) Hivatkozások

Az Adatkezelő Szolgáltatásai egyes esetekben olyan hivatkozást (ún. linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

VIII. Irányadó jog, tájékoztatás, jogorvoslat

Jelen Adatkezelési Szabályzatra, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre az egyesült királyságbéli jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén az Egyesült Királyság bíróságai bírnak joghatósággal és az Adatkezelő székhelye szerinti egyesült királyságbéli bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek.

A Tag kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Tag általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az [email protected] címen kérhető.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást a Tag szintén az [email protected] címen tudja érvényesíteni.

Amennyiben a Tag véleménye szerint az Adatkezelő megsértette a Tag személyes adatai védelméhez való jogát, igényével bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu) segítségét is. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Tag (Érintett) választása szerint – a Tag (Érintett) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A jogorvoslatokra, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Info. tv. tartalmazza.

Jelszóval védett fotó
Jelszóval védett fotó
Jelszóval védett fotó
Az oldalon szereplő képek és tartalmak másolása, más oldalon való felhasználása szigorúan tilos és minden esetben automatikusan feljelentést von maga után!